Alla våra produkter är tillverkade i Sverige

KP Hundartiklar 5 Integritetspolicy

Integritetspolicy

KP Hundartiklar Integritetspolicy (GDPR)

Vi värnar om din personliga integritet, och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Denna policy beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter, och hur vi arbetar för att skydda informationen med hjälp av både tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Med ”personuppgifter” menas all slags information som kan kopplas till dig som nu levande fysisk person. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du ska gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.Vi behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och -rådets förordning nr 2016/679, även kallad ”GDPR” efter dess engelska namn General Data Protection Regulation).

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är KP Hundartiklar (Aktiebolaget Gnosjö Svetsindustri), Organisationsnummer 559166-1367 med adress Marieströmsvägen 1, 335 32 Gnosjö. Kontakt info@kphundartiklar.se eller ring oss på telefonnummer 073-985 01 49

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vilka personuppgifter som vi behandlar beror på vilken relation du har med oss. Nedan finner du olika typer av relationer till oss med information om vilka personuppgifter som vi behandlar.

I vissa fall samlar vi in personuppgifter från dig men där uppgifterna gäller andra personer än du själv. Om du till exempel köper någon av våra produkter för någon annans räkning kan vi i vissa fall registrera slutkunds information för att klara att fullfölja våra åtagande gentemot tredje part. I dessa fall förutsätter vi att du som förser oss med andras personuppgifter har dessa personers samtycke.

• Kund (Gäller även vid beställningsförfrågan):
Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, fakturainformation, leveranshistorik, dialoghistorik, garantiåtagande

• Samarbetspartners:
Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, dialoghistorik

• Leverantör:
Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, fakturainformation, leveranshistorik, dialoghistorik

Dina personuppgifter kan också förekomma i olika typer av dataloggar som är nödvändiga för att flera av våra digitala system ska fungera på ett ändamålsenligt sätt. Det kan till exempel gälla loggar över informationsåtkomst, in- och utgående email eller telefonsamtal.

Den betalningsinformation som hanteras av tredjepartsleverantörer är självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen.

Rättslig grund och ändamål

Vi behandlar personuppgifter för flera olika ändamål. De huvudsakliga syftena är för att vi ska kunna:
– Hantera beställningar, köp, kundserviceärenden och dialoghistorik.
– Dokumentera, utvärdera, utveckla och marknadsföra vår verksamhet
– Fullfölja våra åtaganden som samarbetspartner
– Förhindra bedrägerier och förebygga brott

Vid marknadsföringsutskick får du alltid möjlighet att tacka nej till fler liknande utskick från oss.

Varje behandling av personuppgifter som vi kan motivera utifrån en eller flera av följande rättsliga grunder:

Fullgörande av rättslig förpliktelse
Exempel på detta är vissa personuppgifter som vi måste behandla för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

Fullgörande av avtal
Om du köper varor från oss så måste vi få vissa personuppgifter från dig för att kunna leverera det du beställt. Om du är besökare vid ett arrangemang måste vi hantera dina personuppgifter för att kunna leverera beställda tjänster och för att fakturera det du har beställt.

Berättigat intresse
Om du är yrkesverksam i en viss bransch, och vi har ett arrangemang inom denna bransch, så kan vi komma att kontakta dig för att marknadsföra arrangemanget. Detta då vi anser att vårt intresse som företag av att marknadsföra våra arrangemang, väger tyngre än ditt intresse som yrkesverksam att inte bli föremål för marknadsföring. Kontakta oss om du vill ha mer information om den intresseavvägning som vi har gjort.

Samtycke
När du anmäler dig för att få ett av våra nyhetsbrev, fyller i kontaktformulär på vår hemsida eller deltar vid något av våra arrangemang, så frågar vi om du samtycker till att vi därmed behandlar dina personuppgifter. I de fall en behandling bara är motiverad utifrån ett samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke och begära att vi upphör med den aktuella behandlingen. Kontakta oss om du vill återkalla ditt samtycke.

Lagringstider och skyddsåtgärder
För att skydda dina personuppgifter mot förlust, skada eller obehörig behandling så
arbetar vi ständigt med att upprätthålla och förbättra en rad olika
säkerhetsåtgärder. Det gäller fysiskt skydd till exempel för personer, IT-infrastruktur
och byggnader, informationssäkerhetsskydd till exempel mot intrång i IT-system,
virusattacker och genom säkerhetskopiering och organisatoriskt skydd som att
endast de personer som behöver det i sitt arbete har tillgång till dina
personuppgifter.
Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de
ändamål som beskrivs ovan. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna på ett
säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Om inget annat har avtalats, och
om inte lagen kräver av oss att vi behåller uppgifterna längre, så gäller
lagringstiderna nedan. Vill du att vi avbryter lagringen av dina personuppgifter
tidigare än dessa tider så kan du begära detta, se avsnittet nedan om ”Dina
rättigheter”.

Företag, Samarbetspartners & Leverantörer
Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll, till exempel som kund, leverantör eller samarbetspartner så kommer vi att spara dina personuppgifter i max åtta år efter din senaste aktivitet med stöd av bokföringslagen. Med ”aktivitet” menas att du till exempel köper eller säljer varor eller registrerar dig för ett nytt arrangemang eller för en dialog med oss via e-mail eller telefon. I de förekomna fall historiken inte kan kopplas till lagen behålls informationen i max tre år. 

Privatpersoner
Om du är i kontakt med oss som privatperson i egenskap av kund så kommer vi att spara dina personuppgifter i max åtta år efter din senaste aktivitet med stöd av bokföringslagen. Med ”aktivitet” menas att du till exempel köper varor eller registrerar dig för ett nytt arrangemang eller för en dialog med oss via e-mail eller telefon, i det förekomna fall historiken inte kan kopplas till lagen behålls informationen i max tre år.

Framtida kontakter
Om vi ännu inte har varit i kontakt med dig, till exempel för att vi håller på att planera ett arrangemang tillsammans med en intressent där du i din yrkesroll eller i egenskap av privatperson eller som medlem i en branschorganisation och du därmed är en potentiell köpare, så kommer vi att spara dina personuppgifter i högst ett år från det att vi samlat in dem.

Överföring av personuppgifter till andra
Vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

Myndigheter
Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndighet som Skatteverket och övriga myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra detta.

Dina rättigheter
Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad ett antal rättigheter gentemot oss.
Vill du utöva dessa rättigheter så  skickar ett brev till:
Aktiebolaget Gnosjö Svetsindustri (KP Hundartiklar)
Marieströmvägen 1
335 21 Gnosjö

Vi att besvara den inom 30 dagar, räknat från det att vi kunnat verifiera din identitet.
För att skydda dig och dina personuppgifter kommer vi inte att lämna ut uppgifterna till någon där identiteten inte har kunnat verifieras.Om vi oavsett anledning inte kan uppfylla din begäran så kommer vi att lämna en motivering och förklara varför det inte gick.

För samtliga rättigheter nedan gäller att du, om du vill, kan begära att vi ska utsträcka din begäran även till våra samarbetspartners om vi har delat med oss av dina uppgifter till några sådana.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och i så fall få ett utdrag över vilka personuppgifter det gäller. I de flesta av våra system fungerar e-mailadressen som identifikator, och vi kommer därför normalt att leverera kopian på uppgifterna digitalt till din e-mailadress.

Rätt till rättelse
Vi strävar efter att all den information som behandlas hos oss ska vara korrekt. Om du upptäcker att det finns felaktigheter i dina uppgifter så kan du begära att vi rättar de felaktiga uppgifterna. Vi kommer då att korrigera felen.

Rätt till dataportabilitet
Om du vill få ut dina personuppgifter från oss för att kunna använda dem på annat håll så har du i vissa fall rätt att få ut dem i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Detta förutsätter dock att överföringen är tekniskt möjlig, att den andra parten accepterar de format vi tillhandahåller och att det kan ske med rimlig ansträngning för oss.

Med tanke på den begränsade mängden personuppgifter som vi behandlar, kommer det i nästan alla fall vara enklare för dig att själv förse den andra parten med dina personuppgifter. Notera också att denna rättighet är begränsad till uppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig, och att det bara gäller sådana personuppgifter som du har lämnat själv

Rätt till begränsning av behandling
Om du vill att vi ska behandla dina personuppgifter endast för vissa avgränsade syften, så kan du begära en begränsning av behandlingen. Detta gäller till exempel om du anser att uppgifterna är felaktiga, att vår behandling är olaglig, att vi inte längre behöver uppgifterna för ändamålen, eller när du har invänt mot behandling med berättigat intresse i väntan på kontroll av om vårt intresse väger tyngre än ditt. Vi kommer då att markera uppgifterna för att säkerställa att de inte blir föremål för ytterligare behandling och inte kan ändras.

Rätt till radering/att bli bortglömd
Om du vill att vi ska upphöra helt med all behandling av dina personuppgifter så kan du i vissa fall begära radering av dessa. Vi kommer då att radera alla uppgifter som kan kopplas till dig som person. När raderingen är utförd kommer du att få en bekräftelse på detta via e-mail, och därefter raderar vi även det skickade mailet. Observera att en radering innebär att vi tar bort all information om dig, inklusive informationen om att du en gång har velat bli bortglömd.

Om du tycker att vi har gjort fel
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning, eller att vi har hanterat en begäran från dig felaktigt när du velat utöva dina rättigheter enligt ovan, så kan du anmäla detta till Dataskyddsinspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).